TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ KONZULTACE ZDE:               BEZPLATNÁ LINKA 800 022 022 

Vlastníte nemovitost a chcete se zajistit na stáří?

Seniorům ve věku od 65 let nabízíme v rámci tzv. zpětné hypotéky pomoc s řešením, jak se finančně a trvale zajistit na stáří a využít k tomu bezpečně vlastní nemovitost. Výsledkem  našeho modelu zpětné hypotéky je důchodová renta v podobě vyplácení pravidelných měsíčních částek ve sjednané výši. Zpětnou hypotéku nabízíme formou odkupu nemovitosti, kdy je současně zřizováno věcné břemeno doživotního užívání bytu nebo domu. K účelu zpětné hypotéky může sloužit nemovitost, jež se nachází kdekoliv v České republice. Partnerem a garantem celkové realizace je přímo naše společnost KRÁLOVSKÁ REALITNÍ, spol. s r.o. , která působí na trhu již více než 15 let. 

                           MÁTE ZÁJEM O DŮCHODOVOU RENTU?                               Stačí jen kontakt a začnete se mít lépe.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. 

Jako finanční vyrovnání si můžete zvolit buďto částečné jednorázové vyplacení peněz, kdy zbývající část sjednané kupní ceny bude vyplácena formou renty, nebo bude celá sjednaná částka poskytována formou doživotní renty, ale měsíční částky budou pak o něco vyšší než v prvním případě. V praxi renta často převyšuje i klientův důchod. V obou případech je ale vždy s finančním plněním spojeno právo doživotního užívání Vaší nemovitosti. Realizace je tedy stoprocentně a bezpečně zajištěna formou věcného břemene užívání bytu či domu vloženého do katastru nemovitostí (dle § 1297 Nového občanského zákoníku se jedná o služebnost bytu). 

Celý proces je zastřešován naším právním oddělením ve spolupráci s notářkou, jež sídlí na adrese sídla naší společnosti. Začátkem roku 2018 jsme rozšířili naše protiplnění o nový RENTA BONUS v podobě zajišťování služby SOS přívěsku - pomoci v nebezpečí. Vedle zřízení věcného břemene a vyplácení důchodové renty jde tak o další smluvní závazek z naší strany. Pro více informací o SOS přívěsku klikněte na tlačítko níže. 

VOLEJTE ZDARMA 800 022 022 

Výhody

Mezi hlavní výhody naší důchodové renty patří:

 • využití peněz, které jsou po dobu vlastnictví nemovitosti nedostupné
 • úspora peněz za pojištění, údržbu a daň z nemovitosti - povinnosti přecházející na nás
 • žádné skryté poplatky, jasné a neměnné podmínky
 • získání finančních prostředků bez nutnosti se z nemovitosti vystěhovat
 • zřízení věcného břemene, opravňujícího k bydlení obdobně, jako vlastnické právo
 • právně výhodnější postavení ve smluvním vztahu má vždy senior
 • od roku 2018 RENTA BONUS
 • neexistující rizika - vyplácení renty je zajištěno zástavním právem, smluvními pokutami a možností seniora odstoupit od smlouvy bez povinnosti vracet již vyplacenou rentu

Zajištění doživotního užívání

Zajištění práva doživotního užívání nemovitosti je realizováno bezpečnou formou zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí (pro náhled části listu vlastnictví bytu, k jednomu z námi realizovaného případu, prosíme klikněte ZDE.) 
Věcné břemeno, stejně tak, jako vlastnické právo, patří mezi tzv. věcná práva a podléhá stejné ochraně. Jedná se o absolutní majetkové právo, které je jednostranně nezrušitelné. V praxi to znamená, že bez souhlasu oprávněného z věcného břemene, tedy toho, kdo nemovitost užívá, nelze věcné břemeno zrušit ani vypovědět. Zákon to nedovoluje.  

Důvěra a zajištění renty

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby měl člověk při jakémkoliv obchodu, či objednání služby pocit profesionálního a seriózního přístupu. Dobře si také uvědomujeme, jak zásadní životní rozhodnutí naši klienti při sjednávání renty musí učinit a jakou důvěru svým rozhodnutím projevují. Naše praxe je proto trvale postavená na statutu profesionality a poctivého jednáníNavzdory velkému počtu úspěšně realizovaných případů jsme za celou dobu našeho obchodního působení neřešili žádný případ jakéhokoliv sporu nebo stížnosti, které by byly spojeny s naší činností. Vedle dlouholetého renomé naší značky mohou dále naši klienti očekávat vysokou míru zajištění jejich práv. Plnění všech povinností z naší strany je smluvně velmi přísně ošetřeno a zajištěno tak, aby měl silnější postavení ve smluvním ujednání vždy náš klient - senior. Na této zásadě si trvale zakládáme a na straně klienta vždy vítáme možnost nezávislého právního posouzení smluvních podmínek.  

Příklad zajištění renty

Častým a oprávněným dotazem bývá otázka, jak konkrétně je zajištěno nejen právo doživotního užívání, ale také jaké záruky poskytujeme pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu došlo k přerušení vyplácení renty, nebo nebyla plněna povinnost zajištění provozu SOS přívěsku. Tyto situace jsou smluvně ošetřeny na vysoké úrovni. Nabízíme nejvyšší formu zajištění, kterou vyžadují při poskytování hypoték např. banky, a to zřízení zástavního práva na předmětné nemovitosti ve prospěch seniora. Zástavní právo doprovází notářský zápis. Standardem je dále smluvní ustanovení o odstoupení od smlouvy, a to v nejpřísnější formě. Pokud by došlo z naší strany k porušení smluvních podmínek, má klient vedle možnosti využití realizace zástavního práva dále právo nejen od smlouvy odstoupit a tím získat nemovitost zpět do vlastnictví, ale současně by všechny finanční částky, které jsme již zaplatili, propadly jako smluvní pokuta. Snažíme se tak maximálně ošetřit všechny možné nežádoucí situace, které by mohly, a to i nezaviněně z naší strany, nastat. Z obchodního hlediska je tedy vysoce nepravděpodobné, že bychom dobrovolně či z nedbalosti takový stav připustili. Jsme přesvědčeni, že námi poskytovaná míra zajištění zájmů klientů je na tak vysoké úrovni, že neexistují reálná rizika, která by klient při zájmu o naší důchodovou rentu podstupoval. 

Shrnutí ochrany klienta

 • Je možné při zpětné hypotéce přijít o bydlení? Není. Bydlení a užívání nemovitosti je zajištěno věcným břemenem, které požívá obdobnou zákonnou ochranu jako např. vlastnické právo.
 • Co když v případě vyplácení pravidelné renty plátce renty přestane peníze posílat? Je vyplácení renty nějak chráněno? Ano. V takovém případě má klient možnost odstoupit od smlouvy a získat nemovitost zpět do svého vlastnictví s tím, že všechny vyplacené částky není povinen poskytovateli renty vracet, neboť tyto propadnou příjemci renty jako smluvní pokuta.
 • Je zde při zpětné hypotéce i jiný způsob ochrany? Ano. Nabízíme stejný způsob ochrany, které využívají pro zajištění svých práv např. banky. Aby si banka zajistila, že budou klienti splácet pravidelně hypotéku, dochází současně s poskytnutím úvěru ke zřízení zástavního práva. Obdobně mají naši klienti zajištěné platby důchodové renty zástavním právem, které je zřizováno současně s odprodejem jejich nemovitosti.
 • Může společnost při zpětné hypotéce část nemovitosti pronajmout někomu cizímu? Nemůže. Věcné břemeno je zřizováno v rozsahu užívání celé nemovitosti ve prospěch seniora.
 • Co když dojde k úpadku společnosti? Budu se muset z nemovitosti vystěhovat? Ne! V případě, že by se poskytovatel renty - vlastník nemovitosti dostal do platební neschopnosti a jeho majetek měl být prodán např. v dražbě, věcné břemeno je trvale nedotknutelné a přetrvává v nezměněné podobě nadále, bez ohledu na změnu vlastníka nemovitosti. Zde je nutno připomenout existenci zástavního práva klientů, které by se v případě prodeje nemovitosti chránilo v první řadě nárok z nesplacené renty!

Historie a podstata

Odprodej nebo zástava vlastní nemovitosti, jako zajištění na stáří, funguje již mnoho desítek let zejména v západní Evropě a Spojených státech amerických, odkud systém pochází. Díky naší nabídce je možné využít výhod zpětné hypotéky i v celé České republice. Podstatou zpětné hypotéky je příležitost seniorů využít nečinných a nedostupných peněz, které byly do nemovitosti uloženy, aniž by se z ní museli odstěhovat. Odprodej nemovitosti (bytu, domu či pozemku) s právem doživotního užívání umožňuje tak získat finance, které lze využít k libovolným účelům. 

Způsoby využití

Obecně je zpětná hypotéka určena zejména lidem, kteří vlastní nemovitost a nemají žádné dědice, případně nikdo z dětí ani příbuzných jejich dům či byt nepotřebuje nebo nechce. V praxi je nejčastěji využívána forma doživotní renty pro zajištění vyšší životní úrovně seniorů. Může být použita také k zajištění nadstandardní lékařské péče doma nebo v pečovatelských zařízeních. V některých případech je renta využívána též jako pomoc dětem či vnoučatům se splácení hypotéky.  Je možné využít i nemovitost zatíženou hypotékou či exekucí.

Modely zpětné hypotéky

Na trhu je možné se setkat u jiných společností s modelem zpětné hypotéky také v jiné podobě, než nabízí naše firma. Nedochází k odprodeji nemovitosti, ale k poskytnutí úvěru a k zástavě nemovitosti. Tento model je známý především ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii. Se smlouvou o výplatě renty, jež je fakticky čerpána z úvěru, je uzavírána zástavní smlouva k nemovitosti a senior zůstává nadále jejím vlastníkem. V tomto případě je pak senior povinen hradit všechny náklady spojené s provozem nemovitosti a udržovat ji tak, aby se nesnižovala její hodnota. Trvale je nutno hradit dále náklady spojené s pojištěním a daň z nemovitosti. Dalšími náklady, které musí senior u těchto společností hradit, je např. poplatek za uzavření úvěrové smlouvy ve výši až desítek tisíc korun, náklady na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí a odhad nemovitosti. Úvěr společně s úroky je splacen po dožití klienta obvykle dědici nebo přechází nemovitost na poskytovatele úvěru. Nevýhodu u klasické zpětné hypotéky spatřujeme také v tom, že senior například netuší, jakou celkovou částku bude muset v budoucnu poskytovateli úvěru vrátit. Má sice představu o úroku, ale konečná částka je pro něj velkou neznámou. Může se tak stát, že půjčená částka, jež je vyplácena formou renty, bude při konečném zúčtování přeplacena o statisíce korun.

Z uvedených důvodů, ale především pro jednoduchost a přehlednost našeho modelu zpětné hypotéky, realizujeme důchodovou rentu formou odkupu nemovitosti se zřízením věcného břemene. Tuto variantu, jež je hojně využívána např. ve Francii, naši klienti upřednostňují především z následujících důvodů. V případě úvěru a zastavení nemovitosti totiž není jisté jak velký dluh vyplácením renty celkem vznikne a jakou částku budou muset případní dědici v budoucnu poskytovateli úvěru vypořádat. Dalším aspektem jsou již zmiňované náklady spojené s trváním vlastnictví nemovitosti. V případě naší důchodové renty tyto aspekty odpadají a senioři si mohou bezstarostně užívat rentu a neřešit již žádné další otazníky.

Pojem "zpětná hypotéka" 

Pojem vyjadřuje zpětné získání finančních prostředků poté, kdy již byla nemovitost pořízena do vlastnictví. U klasické hypotéky banky finanční prostředky poskytují na nabytí nemovitosti, zatímco u zpětné hypotéky klient obdrží zpět peníze, jež byly na pořízení nemovitosti použity.  U klasické hypotéky klient určitou finanční částku každý měsíc splácí, při zpětné hypotéce naopak každý měsíc peníze získává, ať už v podobě vyplácení úvěru, nebo v podobě splátek kupní ceny nemovitosti. Lze se setkat též s pojmy hypotéka naruby či reverzní hypotéka, kdy se jedná o synonymum. 

Vstupní podmínky

V současné době lze pro získání důchodové renty (zpětné hypotéky) využít nemovitosti v osobním vlastnictví na území České republiky s aktuální tržní hodnotou od 1 mil. Kč. Horní hranice není omezena. Další podmínkou je dosažení hranice 65 let u nejmladší osoby s právem doživotního užívání.

Průběh a realizace

Klient, který splňuje vstupní podmínky pro zpětnou hypotéku, se obrátí na naši investiční společnost s žádostí o nezávaznou nabídku výpočtu důchodové renty. Poté dojde z naší strany k ohodnocení nemovitosti a sestavení rozvrhu plateb důchodové renty. Následuje příprava kompletní smluvní dokumentace a její předložení klientovi. Finální fází je návštěva notáře a doručení příslušných smluv na katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí zapíše nového vlastníka současně s věcným břemenem doživotního užívání a následně dochází k výplatě.

Nezávazná konzultace

Je pro nás velmi důležité, aby měli naši klienti o nabízeném produktu dostatek informací. Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět jakékoliv Vaše nezávazné dotazy. Můžete využít našich pravidelných konzultací, které se konají každou středu 15.00 - 18.00 hod., nebo nás po dohodě navštívit v den a hodinu, které budou vyhovovat Vám, nebo Vás můžeme navštívit my na sjednaném místě. Na naše klienty nikdy nespěcháme! Pro konzultace je vyhrazeno vždy dostatek času.  Diskuze probíhají v přátelské atmosféře, za asistence jednatelky či právníka. 


MÁTE ZÁJEM O DŮCHODOVOU RENTU?

Stačí jen kontakt a začnete se mít lépe.

                                                                                                      JSME S VÁMI JIŽ 15 LET,                                            DĚKUJEME ZA DŮVĚRU!                                                                                                                         

VOLEJTE ZDARMA 800 022 022